Banka ve Finans Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Bankacılık Hukuku, ekonomik alanının en önemli yapı taşlarından olan finans sektörü ile bankacılık sektörünü kamusal boyutuyla düzenleyen yasalardan oluşan kurallar bütünüdür. Bankaların ticari faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunun hükümleri uygulanmaktadır. Bu kanunlarda yer alan düzenlemeler doğrultusunda yaptırımı, tazminat sorumluluğu, yapılan işlemlerin geçersizliği gibi maddi yaptırımlar uygulanmaktadır. Banka Hukukunda ve bunun temel yasası olan Bankacılık Kanunu’nda ise daha ağır yaptırımlar düzenlenmiştir. Bankacılık Kanun’unda bankalar, banka yöneticileri ve çalışanlarının yetkileri ve sorumlulukları ve ayrıca ekonomik yaşamdaki kamusal yanı ağır basan bankaların işleyişine ilişkin kurallar düzenlenmektedir. Bu yasada; banka yöneticiler ve çalışanlar için öngörülen yaptırımlar oldukça ağır maddi ve cezai yaptırımlara bağlanmıştır.

Bankacılık ve finans alanına özgü tarafımızca verilen hizmetler;

 • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar,
 • Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek,
 • Leasing ve Faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi,
 • İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi,
 • Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin yürütülmesi,
 • Türkiye’de kurulmuş olan bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemlerini yapılması,
 • İpotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibi,
 • Finansal kiralama ve Faktoring işlemlerinin hazırlanması,
 • Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
 • Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler,
 • Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi,
 • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi.