İcra & İflas Hukuku

İcra & İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku herhangi bir sebeple oluşmuş bulunan alacak davalarında Sosyal Devlet ilkesini temel ilke olarak benimsemiştir. Bu sebeple amir hükümler yolu ile alacaklı-borçlu hakları arasında dengelemeler sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku; bireylerin ve tüzel kişilerin üstlenmiş oldukları yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sonucu cebri icra yaptırımı ile edim borçlularının ifaya zorlandığı hukuk dalıdır. Devletin zor kullanma gücü ile taraflara yüklenen yükümlülüklerin ifa edilmeye zorlanmaktadır. İcra iflas davalarında alacaklının yanı sıra borçlu tarafın da korunması gerektiği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan haksız takibat aşaması karşısında süresi içerisinde hangi hukuki yollara başvurulabileceği borçlu açısından önem arz etmektedir. İcra ve İflas Hukuku alanında Deren Hukuk Bürosu olarak geniş çapta faaliyet göstermekteyiz. Müvekkillerimizin yaşamız oldukları hak kayıplarını minimize etmeyi amaçlayarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu açıdan;

  • Haciz yoluyla takip
  • Çek, poliçe, bonolara yönelik olarak haciz yoluyla takip
  • Kiralanmış bulunan taşınmazlara ilişkin takip
  • Borcun Sona Erdirilmesine Yönelik İcra ve İflas Takipleri
  • Uzlaşma
  • İflas ve İflas Erteleme İşlemleri
  • Mahkeme Kararlarının İnfazı
  • Teminat İşlemleri
  • Dava Takibi konularında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.