İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İdarenin kişi ve kurumlar üzerinde yapmış olduğu işlemlerin hukuk mekanizmasının kapsamında olması ve hukuki denetime tabi olması ‘Hukuk Devleti’nin’ başlıca özellikleri arasında yer almaktadır. Hukuk devletinin gereği ise İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin amaç, kapsam, konu vb. açıdan kanuna bağlı kalması ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket edilmesidir. Bu gerekliliklere rağmen idarenin kişi ve kuruluşlar üzerine uygulamış olduğu uygulama ve kararlarda mağduriyete yol açan idari eylem ve işlemlerle karşılaşılabilmektedir. İdarenin tek taraflılığı ve yaptırım gücü dikkate alındığında söz konusu uygulamalar birçok mağduriyete yol açabilmektedir. Bu açıdan idare karşısında yer alan kimselerin korunması açısından İdare hukuku alanının varlığı ve işlerliği büyük önem taşımaktadır. Deren Hukuk Bürosu olarak;

 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri, iptal davaları
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar ve çözüm yolları
 • Kamu İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
 • Kamulaştırma,
 • İdari Para Cezaları,
 • İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Bunun yanında vergisel yükümlülüğe ilişkin olarak İdarenin her türlü işlemine karşı yargı denetimi sayesinde bireyler hukuki güvence altına alınmıştır. 1982 Anayasası’nın 73. maddesinde herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü tutulacağı belirtilmişse de; Devletin de en önemli gelir kaynağı olan vergiyi, “vergide adalet”, “vergide eşitlik”, “vergide kanunilik” ve “vergide genellik” ilkelerine bağlı kalarak  toplanması gereği tartışmasızdır.
Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda Devlet vergi mükellefleri aleyhine idari işlem tesisinde bulunabilmektedir. Tüm idari işlemlerin hukuki denetime tabi tutulması ise, hata veya ihmal sonucu oluşan hukuka aykırı durumların düzeltilmesine olanak sağlamakta ve böylelikle hukuk devleti ilkesinin gereklerini yerine getirilmektedir. Hukuk Büromuz Devlet ve vergi mükellefi arasında vukuu bulan vergi uyuşmazlıkların çözümünde de danışmanlık hizmeti vermekte ve bu çerçevede vergisel uyuşmazlıkların idari ve hukuki aşamada çözümü için yol göstermektedir. Bu açıdan;

 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada düzeltme yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
 • Vergi suç ve cezaları
 • Özelge başvuruları
 • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık
 • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık
 • Gümrük Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları konularında avukatlık hizmeti verilmektedir.