Marka & Patent Hukuku

Marka & Patent Hukuku

Bilgi çağı, küreselleşen pazar, ulus ötesi firma gibi kavram ve olgular fikri mülkiyet hakkının ekonomideki değerlerini arttırmıştır. Günümüzde Üretim ve Ticaret yöntemleri şekil değiştirerek kol gücünden beyin gücüne dönüşmüştür. Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel tasarım, Fikir ve Sanat Eserleri gibi alt dallara ayrılan fikri mülkiyet hakları sınır tanımaz bir niteliğe sahip olmuştur. Fikri mülkiyet ürünlerinin bu özelliği dünya ve ülke çapında faaliyet gösteren firmalar anılan hakları koruma gayreti içine girmişlerdir. Korumanın uluslararası boyutta sağlanabilmesi, bu haklarla ilgili uluslararası düzeyde hukuki düzenlemeleri gündeme getirmiş ve bu konuda birçok bölgesel ve uluslararası sözleşme ve düzenlemeler getirilmiştir. Ülkemizde de 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girenTürk Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Yürürlüğe giren SMK ile; Yasa koyucu bir yandan uluslararası anlaşmalar ve AB mevzuatıyla uyumlaştırmayı, diğer yandan uygulamada çıkan sorunları çözmeyi amaçlanmıştır.
Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğerlerinin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, üç boyutlu şekiller, kişi adları ve soyadları, sloganlar, ses ve renk birleşimlerinden meydana gelen çizimle görüntülenebilen ve baskı yoluyla çoğaltılabilen her türlü işarettir. Bir işaretin marka olabilmesi için “ayırt edicilik” niteliğinin bulunması, görüntülenebilir ve çoğaltılabilir olması gerekir. Markaların tescil süreçleri başkaları ile benzer veya aynı işaretlerin tescil edilmesini önleyen tedbirler içerir. Ne yazık ki bu durum başvuru sürecinin bir hayli uzun olmasına neden olmaktadır. TPE’nin inceleme süreci Enstitü’nün iş yüküne bağlı olarak dört ila sekiz ay sürmektedir. Eğer hiçbir engel görülmez ise başvuru Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanarak kamuoyuna duyurur. İlgililer, yayından itibaren üç aylık bir süre içinde ilan edilen marka başvurusuna karşı itiraz edebilirler. İtiraz süresi içinde bir itiraz yapılmaz ya da yapılan itiraz TPE tarafından kabul edilmez ise markanın tesciline karar verilir. İtiraz yapılmadığı takdirde bir marka tescil başvurusu yaklaşık on ile on iki ay içerisinde tamamlanmaktadır.
Patent, daha önce uygulanabilirliği bulunmayan bir projenin hayata geçirilmesi sonrasında buluş sahibine buluşunun topluma sunulması karşılığında verilen; ve buluşun topluma açılmasının karşılığında verilerek koruma sağlayan bir kurumdur. Patent verilebilmesi için buluşun yeni ve buluş basamağına sahip olması ve sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir. Patent hakkı sahibi, koruma süresi içerisinde, buluşun kendisinden başkaları tarafından kullanılmasını önleme hakkına sahiptir. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında korunması istenilen buluşlar için yapılacak patent başvuruları için patent sahibinin şahsi imkanları ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı yöntemler izlenebilir. Gerek marka gerekse patent aşamaları oldukça teknik bilgilere sahip olması sebebiyle bu konuda uzman kimseler çalışmak tarafları hak kaybına uğramaktan koruyacaktır. Hukuk büromuzun temel çalışma alanlarından biri olan Marka ve Patent Hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Marka & Patent Hukukunda Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Tescilden Doğan Hakların İhlal Edilmesinden Kaynaklı Davalar,
 • Tespit Davaları,
 • Tecavüzün Tespiti,Ürün Toplama, Taklit Malları Gümrükte Durdurmaya ilişkin davalar
 • İşlem Değişiklik ve Güncellemeleri,
 • Marka Tescilleri,
 • Patent Tescilleri,
 • Faydalı Modeller Tescilleri,
 • Endüstriyel Tasarım Tescilleri,
 • Alan Adı Tescilleri,
 • Yenileme ve Uzatmalar,
 • Hükümsüzlük Davaları,
 • Diğer Tescil Hizmetlerimiz,
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Kapsamında Sözleşmelerin Hazırlanması, TPE ve Tescil Merciine KarşıAçılacak Davalar,
 • Tazminat Davaları ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.