Miras Hukuku

Miras Hukuku

Medeni Kanun kapsamında düzenlenen Miras Hukukunun esas temeli gerçek kişilerin vefatı ile beraber ortaya çıkan hukuki sonuçların irdelenip sonuca bağlandığı kurallar bütünüdür. Miras hakkı Anayasamızın 35. Maddesi gereği anayasal güvence altındadır. Anayasa’nın 35. Maddesinde herkesin miras hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Gerçek kişilerin vefaatı sonrasında mirasçılarına intikal edecek olan mal, hak ve borçlar Miras Hukuku alanında karşımıza çıkmaktadır. Ölüm neticesinde terekede intikale elverişli mal varlığının paylaşımı, saklı paylar, terekenin tasfiyesi gibi konular gündeme gelmektedir Miras Hukuku gerçek kişilerin ölümü ile gündeme gelmektedir. Bu süreçte yaşanılan aksaklıklar ve kanuna aykırı haller açısından hukuk büromuz özen kuralları çerçevesinde müvekkillerine danışmanlık ve takip hizmetlerini sağlamaktadır.

  • Mirasçılık Belgesinin Alınması,
  • Mirasçılık Belgesinin İptali Davaları,
  • Mirasın Gerçek Reddi Davaları,
  • Mirasın Hükmen Reddi Davaları,
  • Mirasta Defter Tutulması,
  • Tenkis Davaları ve Mirasta İade Davaları,
  • Vasiyetnamenin İptali Davaları,
  • Veraset İlamına İlişkin Hukuki Süreç Takibi,
  • Mirasçılık Haklarının Korunması ve Denetlenmesi konularında hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.