Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku; sağlık hizmeti talep edenler ile bu hizmetleri sunanlar (hastalar ile sağlık hizmeti veren kişi ve kurumlar/kuruluşlar) arasındaki ilişkileri ve bunların Devletle olan ilişkilerin düzenlendiği bir hukuk dalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından 1998 yılında yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği ile hukukumuza dâhil olmuştur. Hasta hakları kavramı, hastaların bilgilendirilmesi, insana yaraşır ve ulaşılabilir şekilde sağlık hizmeti almasının sağlanması, kişilik haklarının korunması gibi konuları ihtiva etmektedir. Ülkemizde hasta hakları Anayasa da düzenlenen maddeler ile teminat altına alınmıştır. Anayasamızda bahsi geçen haklar “Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği” başlıklı 12. maddesi, “Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı” başlıklı 17. Maddesi ve “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” başlıklı 56. Maddeleri ile düzenlenmiştir. Belirtilen maddeler de Devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemek, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak ve bu kurumları denetleyerek yerine getirmekle sorumlu olduğunu, herkesin, yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğunu, tıbbi zorunluluklar ve Kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı, insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağına dair düzenlemelere yer verilmiştir.

Hekimlerin mevzuata aykırı eylemleri nedeniyle hem cezai hem de hukuki (tazminat) sorumlulukları doğabilmektedir. Hekimler görevlerini ifa ederken yalnızca kasıt saikiyle gerçekleştirdikleri haksız fiillerden değil; ihmal suretiyle (görevinin gereklerini yerine getirilmemesi veya özen yükümlülüğünün ihlal edilmesi hallerinde) gerçekleştirdikleri eylemler sonrasında oluşan haksız fiillerden de sorumlu tutulabilmektedir.

Sağlık Hukuku dar anlamda hasta haklarından bahsetmekle birlikte; geniş anlamda sağlık çalışanlarının hakları, hekimlerin idari, cezai ve hukuki sorumlulukları, özel sağlık kuruluşları ve idare arasında meydana gelen uyuşmazlıkları, sağlık mevzuatı çerçevesinde yapılan düzenlemeler gibi hususları da içermektedir.  Hekimlerin sorumlukları açısından mevzuatımızda yer alan düzenlemelerin yanı sıra Türk Ceza Kanunu ve Borçlar Kanun’unun genel hükümleri uygulama alanı bulabilmektedir. Çeşitli kurumlarda yer alan Etik Kurullar yapılacak olan çalışmaların uygunluğu açısından kararlar almaktadır. Alınan kimi kararlarda hastaların kişilik haklarını zedeleyici uygulamalar ortaya çıkabilme olanağı bulunmaktadır. Bundan mütevellit bu kapsamda çalışmayı yapan hekimlerin ve bağlı bulunduğu sağlık kuruluşlarının sorumluluğuna gidilebilmektedir.

Sağlık hizmetinin kamu hizmeti olma özelliği dikkate alındığında, idarenin gözetimi ve denetimi altında hizmet veren özel sağlık kuruluşlarının; idare ile yaşadığı uyuşmazlıkların çözümü konusu da Sağlık Hukuku alanı ile çözüme kavuşturulabilmektedir. Deren Hukuk Bürosu olarak Sağlık Hukuku alanında;

  • Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları, hastaları ve devlet kurumları ile aralarında gerçekleşecek sözleşmelerin kanuna uygun şekilde düzenlenmesi ve hazırlanması,
  • Sağlık alanında çalışan kimselerin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi, 
  • Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
  • Hekimlerin malpraktisten kaynaklanan sigorta uyuşmazlıkları ve buna ilişkin davaların takibi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları arasında SUT’un uygulanmasına yönelik ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve dava takibi,
  • Sağlık sunucuları adına devlet kurumlarına yapılacak olan başvuru ve itiraz neticesinde başlayan süreç takibi,
  • Cihaz ve malzemelere ilişkin üretim, dağıtım, distribütörlük ve klinik araştırmalarında düzenlenecek sözleşmelerin hazırlanması konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.