Talep ve Dilekçe Örnekleri

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO          :

BORÇLU               :

ALACAKLI            :

VEKİLİ                   : Av. ÇİĞDEM DİLEK

AÇIKLAMALAR  :

İcra dosyamıza konu Ankara İli ……. İlçesi ……… Mahallesi ………. Caddesi …….. Nolu ipotekli taşınmazın satışa esas olmak üzere kıymet takdiri yapılmış olup dosya da yer alan ilgililere tebliği yapılmış ve kesinleşmiştir.

Bu aşama da ilgili taşınmazın satışının yapılması talep olunur. ../../..

Not: Satış masrafı yatırılmıştır.

Alacaklı Vekili

Av. ÇİĞDEM DİLEK

 

Taşınmaz Satış Talep Örneği için tıklayın.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO          :

BORÇLU               :

ALACAKLI            :

VEKİLİ                   : Av. ÇİĞDEM DİLEK

AÇIKLAMALAR  :

İcra dosyamıza konu Ankara İli ……. İlçesi ……… Mahallesi ………. Caddesi …….. Nolu ipotekli taşınmazın satışa esas olmak üzere kıymet takdirinin yapılarak, ilgililere tebliğ edilmesi talep olunur. ../../..

Alacaklı Vekili

Av. ÇİĞDEM DİLEK

 

Taşınmaz Kıymet Takdiri Talep Örneği için tıklayın.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO          :

BORÇLU               :

ALACAKLI            :

VEKİLİ                   :Av. ÇİĞDEM DİLEK

AÇIKLAMALAR  :

İcra dosyamıza konu Ankara İli ……. İlçesi ……… Mahallesi ………. Caddesi …….. Nolu ipotekli taşınmazın tapu kaydına İİK. 150/C şerhinin işlenebilmesi için …… Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılması talep olunur. ../../..

Alacaklı Vekili

Av. ÇİĞDEM DİLEK

 

Satışa Arz Şerhi (150C) Talep Örneği için tıklayın.


ANKARA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                         :

ŞİKAYETTE BULUNAN    :

VEKİLİ                                  : Av.ÇİĞDEM DİLEK

KARŞI TARAF                     :

KONUSU                             : Meskeniyet şikayetimizin kabulü, satışın iptali ve hacizli taşınmaz üzerinde yer alan haczin kaldırılması talebimizden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ                  :

AÇIKLAMALAR                 :

Müvekkil………, Ankara İcra Dairesi’nin,…. Numaralı dosyasında borçlu durumundadır. Dosya kapsamında müvekkilin ailesiyle yaşamakta olduğu evine haciz konulmuştur. Ancak yapılan bu haciz işleminin kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

Söz konusu haczedilen ev müvekkilimizin ailesiyle birlikte ikamet ettiği, borçlunun kendisinin ve diğer aile üyelerinin asgari yaşam standartlarını sağlamaya ancak yetebilen bir evdir. Ayrıca müvekkilimizin başka bir evi de bulunmamaktadır.  İcra ve İflas kanunumuzun 82. Maddesinin 12. Fıkrası gereğince borçlunun “haline münasip evi” haczedilemez. Bu hüküm gereğince kanuna aykırı olarak haciz şerhi işlenmiş olup haczin kaldırılmasını için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle müvekkilimizin evi üzerine konan haczin kaldırılmasını ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasını vekaleten sayılarımızla talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER        :TTK., BK., İİK., HMK. ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                             : Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi, Tanık nüfus kayıtları vs. her türlü delil

İSTEM SONUCU               : Açıklanan nedenlerle müvekkilimiz adına kayıtlı taşınmazı mesken olarak kullanması nedeniyle haczin kaldırılmasını, satışın iptalini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı taraf  üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

ŞİKAYET EDEN VEKİLİ

Av. ÇİĞDEM DİLEK

Haczedilemezlik İtirazı Dava Dilekçe Örneği

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO          :

BORÇLU               :

ALACAKLI            :

VEKİLİ                   : Av. ÇİĞDEM DİLEK

AÇIKLAMALAR  :

Açılacak itirazın iptali davasında, müdürlüğünüz dosyasına yatırılan peşin harç mahsup edileceğinden, tarafımızca dosyanıza yatırılan peşin harç tutarının dilekçem ekine derkenar olarak verilmesini talep ederim.

 

ALACAKLI VEKİLİ

Av. ÇİĞDEM DİLEK

Peşin Harcın Mahsubu İçin Derkenar Talep Örneği

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               :

VEKİLİ                   : Av. ÇİĞDEM DİLEK

DAVALI                                :

KONU                   : Borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı itirazın iptali ile borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan davalı borçlunun alacağın %20 sinden aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına çarptırılması talebidir.

İCRA DOSYA NO   : ………. İcra Dairesi ………… E. Sayılı dosya.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil , davalıdan olan alacağına ilişkin ………… İcra Dairesi ………… E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış ve borçlu takibe itiraz etmiştir. İtiraz üzerine takip durmuştur. Borçlu itirazında haksız olup itiraz kötü niyetlidir. Şöyle ki :

……………………………………………. müvekkilin haklı alacağını almak için icra takibi başlatmamız üzerine davalı kötü niyetli bir şekilde borcun tamamına ve ferilerine itiraz etmiştir.

Yukarıda anlatılan nedenlerle bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK, HMK, ilgili sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER            :……….İcra müdürlüğü ……….. E. sayılı dosyası, Tanık, Her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP                : Yukarıda beyan edildiği üzere fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere;

  • Borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı itirazın iptaline,
  • Borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan alacağın %20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına çarptırılmasına,
  • Dava harç ve masrafları ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

Av. ÇİĞDEM DİLEK

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

Bize Ulaşın